Lasten ja nuorten fysioterapia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP27
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 12.0 op
Vastuuopettaja: Svahn, Tarja
Opettajatiimi: Finne, Merja ; Hautamäki, Minna ; Koivisto, Marjut ; Mäntykivi, Pirkko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   3-K   12.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2014   3-K   12.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: käyttää näyttöön perustuvaa tietoa opiskellessaan lasten ja nuorten fysioterapiaa; tietää lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet ja osaa käyttää teoreettista tietoa hyväkseen suunnitellessaan lasten ja nuorten fysioterapiaa; osaa kohdata luontevasti eri-ikäisiä lapsia ja nuoria ja oppii havainnoimaan ja analysoimaan heidän liikkumistaan ja toimintaansa; ymmärtää liikkumisen / liikunnan merkityksen lapsen ja nuoren kokonaiskehitykselle; osaa ohjata eri-ikäisille lapsille leikki- ja liikuntatuokioita yksilö- ja ryhmätilanteina; tuntee / tunnistaa lasten ja nuorten tavallisimpia sairauksia ja kehityshäiriöitä sekä ymmärtää niiden vaikutuksia lapsen / nuoren liikkumis- ja toimintakyvylle; osaa soveltaa käytännön ohjaustilanteissa eri liikuntalajeja erityisryhmien tarpeisiin; osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten liikkumis- ja toimintakykyä tukevaa fysioterapiaa perheen tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden; laajentaa tietämystään kuntoutuksesta perehtymällä vammaisen lapsen moniammatilliseen kuntoutusprosessiin;tuntee lasten ja nuorten apuvälineisiin liittyviä erityispiirteitä; osaa käyttää määrällistä tutkimusta ja analysoida sitä tilasto-ohjelmaa hyödyntäen ; osaa työskennellä tiimin jäsenenä ohjatuissa projekteissa

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys; Lapsen ja nuoren kohtaaminen sekä toiminnan analysointi ja mittaaminen eri tilanteissa; Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevat toiminnot; Terveysneuvonta perheen eri elämäntilanteissa; Lapsen / nuoren leikin ja liikkumisen ohjaaminen; Hermoston häiriöt ja fysioterapia; Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt ja fysioterapia; Hengitys- ja verenkiertoelimistön häiriöt ja fysioterapia; Psyykkiset häiriöt ja fysioterapia; Vammaisen lapsen apuvälineet

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, ohjausharjoitukset, seminaarit, T&K -toiminta, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso:


Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Opiskelija perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen. Hän löytää ratkaisuja uusissa yllättävissä tilanteissa ja arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa sekä esittää hyväksyttäviä kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kohdata luontevasti eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti huomioidessaan /arvioidessaan perheen tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua lapsensa toimintakyvyn tukemiseen. Hän tuntee suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja osaa ohjata perhettä erilaisten kuntoutuspalveluiden käyttäjäksi.


Hyvä taso:

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan ja toteuttaessaan lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Hän osaa perustella toimintaansa teoriatiedon avulla. Opiskelija löytää ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä tavanomaisissa työtehtävissä. Hän arvioi omaa toimintaansa ja havaitsee siinä kehittämistarpeita. Opiskelija osaa toimia luontevasti eri ikäisten lasten /nuorten kanssa ja ottaa huomioon perheen tarpeet ja mahdollisuudet lapsen toimintakyvyn tukemisessa. Hän tuntee suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja osaa ohjata perhettä joidenkin kuntoutuspalveluiden käyttäjäksi.Tyydyttävä taso:

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa perustietoa lasten normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä, mutta tarvitsee (jonkin verran) tukea ja ohjausta arvioidessaan lapsen ja nuoren liikkumista ja toimintakykyä sekä valitessaan ja toteuttaessaan fysioterapiatilanteita. Hän perustelee toimintaansa niukan teoriatiedon avulla. Hän löytää ohjattuna ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä työtehtävissä. Hän arvioi suppeasti / mekaanisesti osaamistaan omasta näkökulmastaan ja löytää joitain kehittämistarpeita. Opiskelija osaa pääosin toimia luontevasti eri ikäisten lasten / nuorten kanssa ja rohkaistuu olemaan vuorovaikutuksessa perheen kanssa. Hän tietää suomalaisen kuntoutusjärjestelmän pääpiirteissään ja osaa ohjata perhettä joidenkin kuntoutuspalveluiden käyttäjiksi.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Kirjalliset kokeet, seminaarityö, hyväksytysti suoritetut ohjausharjoitukset, projektitehtävä, T&K-toiminta

Lisätietoja

Oppiaineet: Fysioterapia 7 op, Sosiaalipolitiikka 0,5 op, Lääketiede 1 op, Liikunnan didaktiikka 1 op, Motorinen oppiminen 0,5 op, Kuntoutus 0,5 op, Soveltava liikunta 1,5 op.

Takaisin