Ikääntyvien fysioterapia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP26
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Mäntykivi, Pirkko ; Haapala, Pia ; Finne, Merja ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   3-S   15.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: tunnistaa ikääntymisen mukanaan tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia ; tunnistaa ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä; osaa selittää neurologisten sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn; osaa selittää kuinka liikunta vaikututtaa ikääntyvän elimistöön; tunnistaa ikääntyvän eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia sekä niihin liittyvien lääkkeiden vaikutuksia; osaa tunnistaa kivun vaikutukset ikääntyvän toimintakykyyn ja huomioida kivun fysioterapiassa; osaa käyttää eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä; osaa tehdä johtopäätöksiä tutkittuaan ikääntyvän toimintakykyä; suunnittelee ja käyttää fysioterapian menetelmiä tarkoituksenmukaisesti ikääntyvän terapiatilanteissa; osaa soveltaa eri liikuntalajeja käytännön ohjaustilanteissa ikääntyvän tarpeisiin; osaa ohjata ikääntyvää oikeanlaisten apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä; osaa toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä; osaa huomioida esteettömyyden toimintaympäristöjen suunnittelussa ja käyttää ergonomian menetelmiä ihmisen tarpeita vastaaviksi; osaa hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ohjatessaan ikääntynyttä ja hänen läheisiään; osaa käyttää laadullista tutkimusotetta

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset ikääntyessä; sydän-, hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan, tuki- ja liikuntaelimistön, aistikanava- sekä hermolihasjärjestelmien heikkenemisen vaikutukset ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn; neurologisten sairauksien aiheuttamat muutokset ikääntyvän toimintakykyyn; terveyden edistäminen ja ikääntyminen; liikunta ja sen ohjaaminen ikääntyville; ikääntyvien motoristen taitojen harjoittaminen eri aistikanavia hyödyntäen; lääkkeiden vaikutusten huomioiminen fysioterapiassa; ikääntyvän toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen eri tutkimismenetelmät; fysioterapian keinot vaikuttaa ikääntyvän ihmisen kipuun ja toimintakykyyn; ikääntyvän apuvälineet; esteettömän toimintaympäristön kartoitus; laadullinen tutkimus; T&K-toiminta; kansainvälinen asiantuntijaluento ja käytännön harjoitteet

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, seminaarityöskentely, T&K-toiminta, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso
Opiskelija osaa arvioida laaja-alaisesti ikääntymisen mukana tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia sekä analysoida ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksista ikääntyvän toimintakykyyn. Opiskelija löytää monipuolisia ratkaisuja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaprosessia. Opiskelija käyttää yksilöllisiä ratkaisumalleja fysioterapiatilanteissa toimiessaan. Opiskelija osaa ohjata asiakastaan apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä. Hän osaa valita ja perustella eri vaihtoehtoja ikääntyvien esteettömän toimintaympäristön suunnittelussa, sekä soveltaa hyvinvointiteknologiaa ohjatessaan ikääntynyttä ja hänen läheisiään. Opiskelija osaa käyttää projektityöskentelyä tarvittaessa yhtenä työmenetelmänään. Hän perustelee ammatillisia ratkaisujaan näyttöön perustuvan fysioterapiatutkimuksen mukaisesti . Hän osaa toimia alansa asiantuntijana kuntoutustyöryhmissä.
Hyvä taso
Opiskelija osaa arvioida jonkin verran ikääntymisen mukana tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia sekä tunnistaa ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä. Opiskelija tunnistaa eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn. Opiskelija löytää ratkaisuja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaprosessia. Opiskelija käyttää monipuolisia ratkaisumalleja fysioterapiatilanteissa toimiessaan. Opiskelija tunnistaa ikääntyvien toimintakykyä tukevia apuvälineitä, sekä osaa ohjata apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä. Hän osaa huomioida esteettömyyden ikääntyvien toimintaympäristön suunnittelussa sekä hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ohjatessaan ikääntynyttä ja hänen läheisiään. Opiskelija tunnistaa projektityöskentelyn merkityksen ja tieteellisen tutkimuksen hyödyn fysioterapiatyössä. Hän osaa toimia alansa kuntoutustyöryhmissä.
Tyydyttävä taso :
Opiskelija tunnistaa osittain ikääntymisen mukana tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia sekä tunnistaa jonkin verran ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä. Opiskelija tunnistaa niukasti eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn. Opiskelija tarvitsee jonkin verran ohjausta ja tukea suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaprosessia. Opiskelija käyttää mekaanisia ratkaisumalleja fysioterapiatilanteissa toimiessaan. Opiskelija tunnistaa joitakin ikääntyvien toimintakykyä tukevia apuvälineitä, mutta tarvitsee vielä ohjausta apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä. Hän osaa osittain huomioida esteettömyyden ikääntyvien toimintaympäristön suunnittelussa sekä hyödyntää suppeasti hyvinvointiteknologiaa ohjatessaan ikääntynyttä ja hänen läheisiään.Opiskelija tunnistaa suppeasti projektityöskentelyn merkityksen ja tieteellisen tutkimuksen hyödyn fysioterapiatyössä. Hän osaa toimia ohjattuna alansa kuntoutustyöryhmissä.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Kirjalliset kokeet, seminaarityö, osallistuminen T&K -toimintaan

Lisätietoja

Oppiaineet: Fysioterapia 7 op, Toimintaympäristön suunnittelu 2 op, Apuvälineet 0,5 op, Neurologia 1,5 op, Gerontologia ja geriatria 1,5 op, Soveltava liikunta 1,5 op, Tutkimusmenetelmien perusteet 1 op.

Takaisin