Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tunnistaminen ja analysointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP23
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Svahn, Tarja ; Mäntykivi, Pirkko ; Hautamäki, Minna ; Finne, Merja ; Haapala, Pia ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-S   10.0   2013-09-01   2013-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- osaa selittää, mitä tarkoitetaan fysioterapiaprosessilla ja mistä osista kokonaisuus muodostuu

- tunnistaa fysioterapeuttisen tutkimisen osana kliinistä päättelyä

- osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa ihmisen luiden eri osat sekä luurangosta että ihmiskehosta

- osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa ihmisen nivelet ja pystyy kuvailemaan nivelten rakennetta ja toimintaa

- pystyy nimeämään ihmisen lihakset, niiden kiinnityskohdat ja pystyy erittelemään niiden toimintaa ihmisen liikkumisessa

- löytää lihasmalleista ja ihmiskehosta lihakset ja niiden kiinnityskohdat

- osaa mitata luotettavasti ja toistettavasti lihasten voimaa ja nivelten liikkuvuutta eri menetelmien ja mittareiden avulla sekä osaa tulkita ja selittää saatuja mittaustuloksia

- osaa mitata ja analysoida luotettavasti ja toistettavasti ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista eri fysioterapian tutkimismenetelmiä apuna käyttäen

- tuntee fysioterapiassa käytettäviä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja oppii lukemaan tutkimusraportteja

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Potilaan / asiakkaan fysioterapia prosessina; Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia; Tiedonkeruumenetelmät, niiden valinta ja luotettavuuden ja toistettavuuden vaatimukset fysioterapeuttisessa tutkimisessa; Ryhdin tutkiminen; Toimintakykymittarit; Lihastestaus; Nivelten liikkuvuusmittaus; Perusliikkumisen ja kävelyn analysointi; Tieteellinen tutkimus fysioterapiassa

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, harjoitukset, seminaarit, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso:
Opiskelija hallitsee fysioterapiaprosessin teoreettisen mallin ja tunnistaa siihen kuuluvat eri osa-alueet.
Opiskelija osaa sujuvasti nimetä ja palpoiden tunnistaa eri tilanteissa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet. Hän soveltaa erinomaisesti anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.
Opiskelija osaa sujuvasti mitata ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista eri fysioterapian tutkimismenetelmiä käyttäen sekä tulkita ja selittää saatuja mittaustuloksia kliinisen päättelyn tueksi.
Opiskelija osaa referoida tutkimusartikkelin ohjeiden mukaisesti ja ymmärtää tieteellisen ajattelun merkityksen fysioterapiassa.

Hyvä taso:
Opiskelija hallitsee fysioterapiaprosessin teoreettisen mallin ja tunnistaa siihen kuuluvat osa-alueet.
Opiskelija osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa harjoitelluissa tilanteissa ihmisen tuki – ja liikuntaelimistön rakenteet. Hän soveltaa hyvin anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.
Opiskelija osaa mitata ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista eri fysioterapian tutkimismenetelmiä käyttäen sekä tulkita ja pääkohdin selittää saatuja mittaustuloksia kliinisen päättelyn tueksi.
Opiskelija osaa referoida tutkimusartikkelin ohjeiden mukaisesti ja osittain ymmärtää tieteellisen ajattelun merkityksen fysioterapiassa.

Tyydyttävä taso:
Opiskelija tunnistaa fysioterapiaprosessin teoreettisen mallin ja osaa osin selittää siihen kuuluvia osa-alueita.
Opiskelija osaa pääosin nimetä ja palpoiden tunnistaa harjoitelluissa tilanteissa ihmisen tuki – ja liikuntaelimistön rakenteet. Hän osittain soveltaa anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.
Opiskelija osaa ohjeisiin tukeutuen mitata ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista eri fysioterapian tutkimismenetelmiä käyttäen sekä osittain tulkita ja selittää saatuja mittaustuloksia kliinisen päättelyn tueksi.
Opiskelija referoi suppeasti tutkimusartikkelia ja ymmärtää osittain tieteellisen ajattelun merkityksen fysioterapiassa.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Teoria- ja käytännön kokeet, työselosteet, analyysitehtävä

Lisätietoja

Oppiaineet: Biomekaniikka 2 op, Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 4,5 op, Potilaan / asiakkaan tutkiminen 3,5 op, Tutkimusmenetelmien perusteet 1 op.

Takaisin