Siirtyminen työelämään

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP19
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Svahn, Tarja ; Jokiranta, Kari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   4-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2014   4-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työlainsäädännön perusteet; osaa tunnistaa ja käyttää omaa työtä määrittävän työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä; tunnistaa työmarkkinajärjestöjen tehtävät ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa; osaa markkinoida työtään ja osaamistaan; osaa laatia oman CV:n; ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen ja kykenee työskentelemään fysioterapian asiantuntijana kansainvälistyvässä ympäristössä sekä kotimaassa että ulkomailla

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Työlainsäädäntö; Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus; Työmarkkinajärjestöt ja niiden toiminta; CV; työpaikkahakemukset; Fysioterapian kehitysnäkymät eri maissa ja kansainvälinen yhteistyö fysioterapian alueella; Fysioterapian koulutus eri maissa; Kansalliset ja kansainväliset fysioterapia-alan järjestöt

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu, asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija hallitsee keskeisen työelämää koskevan säännöstön sillä tasolla, että hän pystyy osallistumaan aihetta koskevaan kehittävään keskusteluun. Opiskelija osaa soveltaa säännöstöä käytännön tilanteisiin. Opiskelijan osallistuminen opiskeluun on aktiivista ja koko ryhmän oppimista tukevaa.
Opiskelija osaa laatia oman CV:n laaja-alaisesti. Opiskelija kykenee työskentelemään fysioterapian asiantuntijana kansainvälistyvässä ympäristössä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Taso 3
Opiskelija tuntee työelämää koskevan säännöstön keskeiset piirteet ja kykenee tarkastelemaan omaa asemaansa työelämässä näiden säännösten näkökulmasta. Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti.
Opiskelija osaa laatia oman CV:n. Opiskelija kykenee työskentelemään kansainvälistyvässä ympäristössä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Taso 1
Opiskelija tuntee työelämän säännöstön tärkeimmät osat ja kykenee etsimään tietoja asianmukaisista lähteistä. Opiskelija osallistuu opetukseen.
Opiskelija osaa laatia oman CV:n. Opiskelija kykenee työskentelemään kansainvälistyvässä ympäristössä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Verkko-tehtävien suoritukset, koe, seminaaritehtävä

Lisätietoja

Oppiaineet: Työelämätietous 1,5 op, Kansainvälisyysopinnot 1,5 op

Takaisin