Ammattiin orientoiva harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10APE3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Svahn, Tarja
Opettajatiimi: Mäntykivi, Pirkko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
FYSTER-2014   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
FYSTER-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: oppii ymmärtämään sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintoja käytännössä; tutustuu fysioterapeutin työhön ja toimenkuvaan; selvittää esimerkin avulla, miten toteutuu potilaan / asiakkaan dynaaminen fysioterapiaprosessi; selvittää harjoittelupaikkansa kirjaamiskäytäntöä; havainnoi eettisten periaatteiden toteutumista fysioterapiassa; osallistuu potilaiden /asiakkaiden liikkumisen ja päivittäisten toimintojen avustamiseen vuodeosastoilla.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Ilmoitetaan jakson alussa.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu työelämässä

Arviointikriteerit

Hyväksytty
Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintoihin käytännössä ja hahmottaa fysioterapeutin toimenkuvaa ja työtä terveyskeskuksessa, tai muussa toimintayksikössä. Opiskelija tiedostaa eettisten periaatteiden merkityksiä hoito- ja terapiatyössä. Opiskelija perehtyy käytännössä asiakkaiden/potilaiden liikkumisen ja päivittäistoimintojen avustamiseen vuodeosastolla sekä kuntoutus- ja fysioterapiaprosessiin.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista:
- Teemoitettu oppimispäiväkirja, joka toimii osana portfoliota
- Kirjallisia tehtäviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen
- Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lopussa oppimispäiväkirjojen teemoista

Harjoittelu

Harjoittelu eri sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa

Takaisin