Liikkuva ja toimiva ihminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10AP27
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 9.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Haapala, Pia ; Mäntykivi, Pirkko ; Hautamäki, Minna ; Svahn, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-S   9.0   2013-09-01   2013-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: tuntee ihmisen kehon rakenteen; ymmärtää hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan sekä sitä säätelevät tekijät; osaa selittää hermojärjestelmän toiminnan, lihastyön kontrollin sekä liikemekaniikan perusteita; ymmärtää hermoston merkityksen ihmisen eri toiminnoissa; osaa määritellä fyysisen kunnon osatekijöitä ja kuormituksen fysiologisia vaikutuksia niihin; osaa mitata hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja tulkita mittaustulosta; tunnistaa ihmisen elämänkaaren vaiheet; osaa selittää ihmisen keskeiset psyykkiset prosessit ja ymmärtää niiden merkityksen käyttäytymiselle sekä tunnistaa tunteiden vaikutuksia omassa kehossaan; ymmärtää ympäristön ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen ihmisen toimintakyvylle ja hyvinvoinnille

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Ihmisen kehitys ja elämänkaari; Ihmisen anatomia ja fysiologia; Kuormituksen vaikutukset fyysisen kunnon eri osatekijöihin ja elinjärjestelmiin; Aerobisen kestävyyden mittarit; Aistitoiminnot; Keskushermoston rakenne ja toiminta; Liikkeiden luokittelu ja säätely; Hermolihasjärjestelmä ja sen toiminta; Ihmisen vireystila, emootiot, motivaatio, persoonallisuus, psyykkinen itsesäätely; Ruumiinkuva, tunteet ja kehon toiminta; Ihmisen toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tutortyöskentely, asiantuntijaluennot, harjoitukset ja seminaarit, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso
Opiskelija tunnistaa ihmisen sisä- ja aistinelinten rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä osaa soveltaa tietoaan joustavasti fysioterapiatyössään. Opiskelija hallitsee aiemmin oppimansa tiedon hermoston eri osista ja kuvaa niiden tehtävät tarkasti. Opiskelija hallitsee ihmisen hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä lihaksen supistumismekanismin ja osaa yhdistää oppimaansa tietoa ammatillisessa toiminnassaan. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan fyysisen kunnon osatekijöistä ja perustella ammatillisissa tilanteissa erityyppisen kuormituksen vaikutuksia elimistön toimintaan. Opiskelija osaa mitata monipuolisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä tulkita mittaustuloksia näyttöön perustuen. Opiskelija ymmärtää ihmisen elämänkaaren vaiheet ja osaa soveltaa tietojaan ammatillisissa yhteyksissä. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ihmisen keskeisten psyykkisten prosessien ja tunteiden vaikutukset kehoon sekä niiden merkitykset käyttäytymiselle ja osaa yhdistää tietoaan ammatillisiin yhteyksiin. Opiskelija osaa arvioida elinympäristön vaikutusta ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Hyvä taso
Opiskelija tunnistaa tärkeimpien sisä- ja aistinelinten rakenteet sekä niiden pääasialliset tehtävät. Opiskelija tunnistaa hermoston eri osat ja osaa kuvata niiden pääasialliset tehtävät. Opiskelija tunnistaa ihmisen hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä lihaksen supistumismekanismin. Opiskelija tunnistaa fyysisen kunnon osatekijät ja osaa selittää, miten erityyppinen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan. Opiskelija osaa mitata hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä tulkita mittaustulosta. Opiskelija tunnistaa ihmisen elämänkaaren vaiheet. Opiskelija tunnistaa ihmisen keskeiset psyykkiset prosessit ja tunteiden vaikutukset kehoon sekä niiden merkityksen käyttäytymiselle. Opiskelija tunnistaa elinympäristön vaikutuksen ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.


Tyydyttävä taso
Opiskelija pystyy nimeämään joitakin sisä- ja aistinelinten rakenteita sekä selittämään osittain niiden toiminnan periaatteita. Opiskelija tunnistaa osittain hermoston eri osat ja kuvaa niukasti niiden pääasiallisia tehtäviä. Opiskelija osaa määritellä suppeasti hermolihasjärjestelmän toiminnan ja lihaksen supistumismekanismin. Opiskelija tunnistaa suppeasti fyysisen kunnon osatekijät ja osaa selittää pääpiirteittäin, miten erityyppinen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan. Opiskelija tarvitsee jonkin verran ohjausta mitatessaan kehon koostumusta ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä tulkitessaan mittaustuloksia. Opiskelija osaa määritellä osittain ihmisen elämänkaaren vaiheet. Opiskelija tunnistaa pääpiirteittäin ihmisen keskeiset psyykkiset prosessit ja tunteiden vaikutukset kehoon sekä niiden merkityksen käyttäytymiselle. Opiskelija tunnistaa osittain , miten elinympäristö vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Kirjalliset kokeet (kotikoe), seminaaritehtävä, työselosteet

Lisätietoja

Oppiaineet: Anatomia ja fysiologia 3 op, Psykologia 1 op, Biomekaniikka 2 op, Kuormitusfysiologia 2 op, Potilaan / asiakkaan tutkiminen 2 op.

Takaisin