Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja fysioterapian koulutusohjelmassa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10AP26
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 7.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Svahn, Tarja ; Pihlaja, Tellervo ; Keskinen, Petri ; Saarikoski, Silja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-S   7.0   2013-09-01   2013-12-31  
FYSTER-2014   1-S   7.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: tutustuu opiskeluympäristöön ja opiskeluun ammattikorkeakoulussa ja fysioterapian koulutusohjelmassa; osaa ottaa muut huomioon toimiessaan opiskeluryhmässä; ymmärtää oppimisen elinikäisenä kokonaisvaltaisena tapahtumana; tuntee oppimisen teoreettisia lähtökohtia ja saa valmiuksia ongelmaperustaisen oppimisen mukaiseen opiskeluun;oppii PBL-periaatteiden mukaiset toimintatavat ja -roolit; harjoittelee itseohjautuvaa ja ryhmässä tapahtuvaa oppimista; osaa käyttää tietotekniikkaa opiskelu- ja työvälineenä; saa valmiudet verkko-opetuksen kautta tapahtuvaan opiskeluun; osaa käyttää kirjasto- ja tietopalveluja; tuntee oman alansa tiedonlähteitä ja pystyy hakemaan ja käyttämään niitä itsenäisesti.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa; Opiskelijana fysioterapian koulutusohjelmassa oman ryhmänsä jäsenenä; Oppimisen teoriat ja elinikäinen oppiminen ja oppimisen edellytykset; Ongelmaperustainen oppiminen (PBL); Tietotyö ja tietotyön välineet; Tietoliikenne ja tietokannat, internet, ja www-palvelut; Verkko-opiskelu osana oppimista; Tietolähteet ja tiedonhankinta

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, harjoitukset, seminaari, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso:

Opiskelija omaa monipuoliset valmiudet opiskella ammattikorkeakoulussa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.
Opiskelija tiedostaa elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen tarpeellisuuden ammatillisessa kasvussa.
Uutta tietoa hankkiessaan opiskelija osaa toimia itseohjautuvasti ja pystyy hyödyntämään oman alansa tiedonlähteitä ja kirjastopalveluja.
Opiskelija toimii ryhmässä sujuvasti tuntien ongelmaperustaisen oppimistavan.
Opiskelija soveltaa monipuolisesti tietotekniikkaa opiskelunsa tukena ja hallitsee verkko-opiskelun.


Hyvä taso:

Opiskelija omaa hyvät valmiudet opiskella ammattikorkeakoulussa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.
Opiskelija tiedostaa elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen tarpeellisuuden ammatillisessa kasvussa.
Uutta tietoa hankkiessaan opiskelija osaa toimia itseohjautuvasti ja hyödyntää suppeasti oman alansa tiedonlähteitä ja kirjastopalveluja.
Ryhmässä opiskelija toimii ongelmaperustaisen oppimistavan edellytysten mukaisesti.
Opiskelija käyttää hyvin tietotekniikkaa opiskelunsa tukena ja hallitsee verkko-opiskelun.Tyydyttävä taso:

Opiskelija omaa kohtuulliset valmiudet opiskella ammattikorkeakoulussa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.
Opiskelija tietää elinikäisen oppimisen käsitteenä.
Uutta tietoa hankkiessaan opiskelija tarvitsee ohjausta ja hyödyntää yksipuolisesti oman alansa tiedonlähteitä ja kirjastopalveluja.
Ryhmässä opiskelija toimii pääosin ongelmaperustaisen oppimistavan edellytysten mukaisesti.
Opiskelija käyttää tietotekniikkaa yksipuolisesti opiskelunsa tukena ja hallitsee verkko-opiskelun osittain.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Aktiivinen osallistuminen tutortyöskentelyyn, yhteisen retken järjestelyt, harjoitustyöt, kirjallinen koe, seminaarityö ja sen esitys

Lisätietoja

Oppiaineet: Opiskelu ammattikorkeakoulussa 1,5 op, Tiedonhankinta 1,5 op, Tietotekniikka 2 op, Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 0,5 op, Kasvatustiede 1,5 op.

Takaisin