Ensiapu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10AP25
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Svahn, Tarja
Opettajatiimi: Toukola, Marja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-K   2.0   2014-01-02   2014-07-31  
FYSTER-2014   1-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
FYSTER-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa ensiapua erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä motivoituu ylläpitämään ajan tasalla tietojaan ja taitojaan.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Ensiapu äkillisissä onnettomuus- ja sairaustilanteissa

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Arviointikriteerit

KIITETTÄVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa tilanteen laaja-alaisesti huomioiden.

HYVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa tilannetta huomioiden.

TYYDYTTÄVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa siten, ettei autettavan tila huonone.

HYLÄTTY
Opiskelija ei tunnista välitöntä ensiavun tarvetta eikä osaa antaa tarvittavaa hätäensiapua.
Opiskelija ei osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaisesti erilaisissa ensiaputilanteissa.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Kirjallinen ja käytännön koe

Takaisin