Ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10AP24
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
FYSTER-2014   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
FYSTER-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ruotsinkielellä kertoa itsestään ja fysioterapeutin koulutuksesta, käyttää hoitoalan sanastoa kuvaillessaan tervettä ja sairasta ihmistä, kirjoittaa potilaan kuvauksen sekä ohjata ja neuvoa potilasta erilaisissa fysioterapeutin työhön liittyvissä hoitotilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Fysioterapiaan ja hoitotyöhön kuuluva ruotsinkielinen sanasto, fysioterapian alaan kuuluvien tekstien lukeminen ja erilaiset kirjoitustehtävät sekä fysioterapeutin hoitotyöhön kuuluvien vuorovaikutustilanteiden harjoittelu. Aiheina terveyden edistäminen, yleisimmät sairaudet ja potilaan kohtaaminen erilaisissa hoitotilanteissa.

Opiskelumateriaali

- Sjukgymnasten -lehti
- Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoitukset, pariharjoitukset, pienryhmätyöskentely, luento-opetus, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arvosana 1
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arvosana 3
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arvosana 5
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät

Suullinen ja kirjallinen tentti

Takaisin