Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10AP21
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 7.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Haapala, Pia ; Mäntykivi, Pirkko ; Finne, Merja ; Jokiranta, Kari ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-S   7.0   2013-09-01   2013-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet ja niitä ohjaavan lainsäädännön, ohjelmat sekä tulevaisuuden haasteet; tunnistaa tietosuoja- ja salassapitolainsäädännön takaamat potilaan oikeudet ja työntekijän valvollisuudet; osaa luetella suomalaisen väestön terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja niiden kansanterveydellisen vaikutuksen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja fysioterapiapalveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä; tuntee kuntoutuksen kehityksen ja kuntoutusta ohjaavan lainsäädännön sekä kykenee tarkastelemaan kuntoutusta osana yhteiskunnallista toimintajärjestelmää ; tuntee kuntoutusjärjestelmän ja osaa ohjata potilasta / asiakasta kuntoutuspalveluiden käytössä ; osaa kuvata fysioterapeutin ammatin ja koulutuksen historiallisen kehityksen; osaa arvostaa potilasta / asiakasta tasavertaisena oman elämänsä ja voimavarojensa asiantuntijana; tuntee kuntoutuksen käsitteitä ja tunnistaa fysioterapeutin roolin moniammatillisissa työryhmissä; osaa ohjata ja avustaa potilasta / asiakasta turvallisesti päivittäisissä toiminnoissa; tuntee fysioterapiaprosessin ja kirjaamisessa käytettävän fysioterapianimikkeistön; tuntee "näyttöön perustuva fysioterapia" -käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen fysioterapeutin ammatissa

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työryhmissä; Tietosuojalainsäädäntö; Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa; Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat lait, säädökset ja ohjelmat Suomessa; Kansanterveys ja kansansairauksien ennaltaehkäisy; Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori; Kuntoutuksen ja fysioterapian historia; Kuntoutus käsitteenä ja kuntoutusta ohjaavat keskeiset lait; ICF toimintakyvyn toimintarajoittuneisuuden ja terveyden arvioinnissa; Kuntoutuksen osa-alueet; Kuntoutussuunnitelma; Moniammatillisuus kuntoutustyössä; Fysioterapia kuntoutumisprosessissa; Fysioterapeutin työtä ohjaavat lait, säädökset ja eettiset periaatteet; Fysioterapianimikkeistö ja kirjaaminen; Kuntoutujan roolin selvittäminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (Case)

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, harjoitukset, seminaari, verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso:
Opiskelija pystyy selittämään ja osaa antaa esimerkkejä suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää ohjaavasta lainsäädännöstä ja yhdistää sen osaksi yhteiskunnallisista toimintajärjestelmää. Opiskelija osaa selittää monipuolisesti terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä kuntoutuksen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa kertoa fysioterapeutin moninaisista mahdollisuuksista toimia alansa asiantuntijana ja pystyy kuvaamaan fysioterapiaprosessin esimerkkien avulla. Opiskelija osaa määritellä ”näyttöön perustuvan fysioterapia” – käsitteen ja osaa antaa esimerkkejä sen merkityksestä fysioterapeutin ammatissa. Opiskelija osaa ohjata ja avustaa potilasta/asiakasta turvallisesti päivittäisissä toiminnoissa huomioiden asiakkaan voimavarat ja perustella toimintansa.

Hyvä taso:
Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää antaen esimerkkejä suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää ohjaavasta lainsäädännöstä ja yhdistää sen osaksi yhteiskunnallisista toimintajärjestelmää. Opiskelija osaa selittää terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä kuntoutuksen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa kuvata fysioterapeutin ammattialan ja fysioterapiaprosessin. Opiskelija osaa määritellä ”näyttöön perustuvan fysioterapia” – käsitteen. Opiskelija osaa ohjata ja avustaa potilasta/asiakasta turvallisesti päivittäisissä toiminnoissa asiakkaan voimavarat huomioiden.

Tyydyttävä taso:
Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää osittain suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää ohjaavaa lainsäädäntöä ja osaa yhdistää sen osaksi yhteiskunnallisista toimintajärjestelmää. Opiskelija osaa luetella terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä kuntoutuksen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa kuvata fysioterapeutin ammattia ja fysioterapiaprosessia suppeasti. Opiskelija osaa ohjatusti ohjata ja avustaa potilasta/asiakasta turvallisesti päivittäisissä toiminnoissa asiakkaan voimavarat huomioiden.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Kirjalliset työt , tentti, seminaari

Lisätietoja

Oppiaineet: Kuntoutus 1,5 op, Johdatus fysioterapiaan 3 op,
Tutkimusmenetelmien perusteet 0,5 op, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa 2,5 op, Psykologia 0,5 op, Kansanterveystiede 1,5 op, Kasvatustiede 0,5 op.

Takaisin