Äidinkieli ja viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10AP03
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
FYSTER-2014   1-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  
FYSTER-2014   1-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: osaa toimia tavoitteellisesti opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa; perehtyy suomen kielen oikeakielisyyden sisältöalueisiin; oppii ymmärtämään tieteellisen viestinnän dokumentoinnin merkityksen ja tuntee dokumentointitavat; tuntee kirjallisen viestinnän tekstien ja tyylien ominaispiirteet sekä tieteellisen viestinnän lähtökohdat; hallitsee tavallisimpien asiakirjojen laadinnan; osallistuu ja harjoittelee erilaisia puhumis-, keskustelu- sekä kokous- ja neuvottelutilanteita; pystyy argumentoimaan ja kehittämään omaa ajattelua; perehtyy medialukutaidon sisältöön.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Puheviestintään valmistautuminen, viestintätilanteessa toimiminen, puheviestinnän onnistumisen arvioiminen; Vuorovaikutus, sanallinen ja sanaton ilmaisu, havainnollistamistavat; Kokoukset, neuvottelut ja muu puheviestintä; Mediatekstit, tekijät, tulkinta; Kirjoituksen suunnittelu, kirjoittamisprosessi, viimeistely, dokumentointi; Vakioasemointi ja tiedottavat tekstit, liikekirjeet, kokous- ja neuvottelutekstit; Tieteellinen essee, raportti, referaatti, posteri, opintopäiväkirja, luentopäiväkirja

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, esseen kirjoittaminen, tentti tai opintopäiväkirja

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Opintojakson arvosana muodostetaan kontaktiopetukseen osallistumisesta, harjoitusten, tentin ja esseen kirjoittamisen tuloksista.

Takaisin