Tuotekehitystoiminnan johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC31TY181
Tyyppi: Valinnainen
Taso: Ylempi AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Huhtamäki, Pauli
Opettajatiimi: Nevaranta, Jorma
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
YTEKNO-2013   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  
YTEKNO-2014   1-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
YTEKNO-2015   1-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
YTEKNO-2016   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uuden tuotteen kehittämisen vaiheistetun prosessin, tuotekehitystoiminnan organisoinnin periaatteet, asiakastarpeiden tunnistamisen periaatteet, projektisalkun johtamisen periaatteet, tuotekehityksen liittymisen liiketoimintastrategiaan, teollisen internetin perusteet tuotekehitystoiminnan näkökulmasta sekä tuotekehityksen laadun arvioinnin.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 6 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Vaiheistettu rinnakkainen tuoteprosessi, tuotekehityksen organisaatiomallit, asiakastarpeiden tunnistaminen, tuotekehitysprojektin kustannusten hallinta, DFMA, tuotekehitys osana liiketoimintastrategiaa, teollinen internet tuotekehitystoiminnassa, tuotekehityksen tulosten mittaaminen.

Opiskelumateriaali

- Opettajan luentomateriaali.
- Ulrich, K.T., & Eppinger, S.D. 2008. Product Design and Development. McGraw-Hill.
- Martinsuo, M., Aalto, T. & Artto, K. 2003. Projektisalkun johtaminen. Teknologiateollisuus ry.
- Berg, P., Leivo, V., Pihlajamaa, J. & Leinonen, M. 2001. Tuotekehitystoiminnan laadun ja kypsyyden arviointi (luentomateriaali). MET.
- Cooper, R.G. 2011 Winning at new products : creating value through innovation

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot pääosin verkkototeutuksena, itsenäinen opiskelu, tentti.

Arviointikriteerit

Taso 1-2:
Opiskelija tunnistaa uuden tuotteen vaiheistetun prosessin ja osaa toimia tuotekehitysorganisaatiossa sen mukaisesti. Hän tunnistaa erilaisia tuotekehityksen organisointitapoja ja perusteita näiden soveltamiselle erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa nimetä erilaisia asiakastarpeiden tunnistamisen menetelmiä ja projektisalkun johtamisen periaatteita. Hän tunnistaa tuotekehityksen liittymisen liiketoimintastrategiaan ja teollisen internetin perusteet sekä osaa nimetä tyypillisiä tuotekehityksen laadun arviointikriteerejä.
Taso 3-4:
Opiskelija tuntee ja osaa selittää uuden tuotteen vaiheistetun prosessin tarkoitukset ja kykenee toimimaan luovasti tuotekehitysorganisaatiossa. Opiskelija tuntee erilaisia tuotekehityksen organisointitapoja ja kykenee vertaamaan niitä keskenään erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija tuntee erilaisia asiakastarpeiden tunnistamisen menetelmiä ja kykenee valitsemaan niistä eri tilanteisiin parhaiten sopivat. Hän tuntee projektisalkun johtamisen periaatteet ja kykenee käyttämään niitä projektien priorisoinnissa. Opiskelija tuntee tuotekehityksen liittymisen liiketoimintastrategiaan ja kykenee analysoimaan erilaisten tuotekehityksen merkitystä yrityksen liiketoiminnalle. Hän tunnistaa teollisen internetin potentiaalin tuotekehitystoiminnan tehostamisessa. Hän tuntee erilaisia tuotekehityksen laadun arviointikriteerejä ja osaa soveltaa niitä tuotekehitystoiminnassa.
Taso 5:
Opiskelija tuntee syvällisesti uuden tuotteen vaiheistetun prosessin ja osaa käyttää sitä luovasti tuotekehitystoiminnassa. Hän tuntee tuotekehityksen erilaisten organisointitapojen piirteet ja valintakriteerit erilaisiin toimintaympäristöihin. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia asiakastarpeiden tunnistamismenetelmiä ja osaa suhtautua kriittisesti niistä saatuihin tuloksiin. Hän osaa analysoida projektisalkun sisältöä ja tehdä erilaisia laskelmia projektien priorisoimiseksi. Opiskelija osaa kytkeä tuotekehitystoiminnan yrityksen liiketoimintastrategiaan ja toimia tuotekehityksessä niin, että se tukee yrityksen strategisia tavoitteita. Opiskelija osaa hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia tuotekehitystoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä. Hän osaa käyttää luovasti tuotekehitystoiminnan laadun arviointimenetelmiä tuotekehityksen johtamisessa

Arviointimenetelmät

Asteikolla 0 -5 tenttituloksen perusteella.

Takaisin