Projektijohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC31TY171
Tyyppi: Valinnainen
Taso: Ylempi AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Huhtamäki, Pauli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
YTEKNO-2013   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  
YTEKNO-2014   1-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
YTEKNO-2015   1-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
YTEKNO-2016   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa projektityöskentelyn periaatteet ja menetelmät sekä osaa johtaa vaativiakin projekteja.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 32 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Projektin valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Projektiorganisaatio ja projektipäällikkö, projektityöskentely ja projektinhallinta. Resurssien, ajan ja kustannusten ohjaus sekä riskien hallinta. Projektiliiketoiminta.

Opiskelumateriaali

- Opettajan aineisto.
- Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. 2008. Projektiliiketoiminta. WSOY Oppimateriaalit Oy
- Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Taso 5:
Opiskelija tuntee hyvin projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat sekä pystyy soveltamaan niitä itsenäisesti erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy monipuolisesti huomioimaan projektin erilaisia tavoitteita ja tilanteen mukaisesti valitsemaan tavoitteiden saavuttamista tukevia johtamistapoja. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa sekä yksittäisen projektin että projektimaisesti toimivan yrityksen tasolla.
Taso 3-4:
Opiskelija tuntee hyvin projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat ja pystyy soveltamaan niitä erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy tunnistamaan projektille asetettuja erilaisia tavoitteita ja toimimaan siten, että tavoitteet tulevat otetuksi huomioon projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa yksittäisen projektin tasolla.
Taso 1-2:
Opiskelija tuntee projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat. Hän ymmärtää projektille asetettua erilaisia tavoitteita ja pystyy toimimaan aktiivisesti osana projektiryhmää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointimenetelmät

Asteikolla 0 -5 harjoitustöiden perusteella.

Takaisin