Logistiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC31TY161
Tyyppi: Valinnainen
Taso: Ylempi AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Huhtamäki, Pauli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
YTEKNO-2013   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija teollisen ja organisatorisen ohjauksen ja hankintatoimen keskeisiin piirteisiin sekä antaa valmiudet suunnitella ja kehittää yritysten hankintatoimea paikallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija tuntee materiaalinkäsittelyn perusteet ja sen merkityksen osana tuotantoprosessia.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 32h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Alihankinta ja ulkoistaminen, toimittajavalinta, toimittaja-arviointi. Ostostrategiat, niiden vertailu ja käyttökelpoisuus. Ostamisen ja valmistamisen taloudellisuus, suorituskyvyn arviointi. Matriaalinkäsittelyprosessin simulointi ja yritysesimerkkejä (case-opinnot).

Opiskelumateriaali

Opettajien materiaali.

Benton, W.C. 2008. Purchasing and Supply Chain Management. McGraw-Hill.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=94362

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyö, case-opinnot ja yritysvierailu.

Arviointikriteerit

Asteikolla 1-5.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö ja sen esitys seminaarissa. Osallistuminen case-opetukseen. Asteikolla 0 -5.

Takaisin