Yritystoiminta kansainvälisessä ympäristössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC31TY151
Tyyppi: Pakollinen
Taso: Ylempi AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Huhtamäki, Pauli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
YTEKNO-2013   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee (lähinnä) eurooppalaisia kulttuurieroja viestinnässä ja tavoissa sekä osaa ottaa huomioon niiden vaikutuksia yritystoiminnan käytäntöihin erityisesti teknologiateollisuudessa ja -organisaatioissa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 50 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Monikulttuurinen viestintä. Eurooppalaisen yritystoiminnan erityispiirteitä. Kansainvälinen markkinointi. Kansainvälinen koulutus- ja tutkimustoiminta.

Opiskelumateriaali

Opettajien materiaali.

Lewis, D.R. 2008. Cross-Cultural Communication. Transcreen Publications.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=90239

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat. Yritysvierailut ja -luennot, teknologiamessut sekä korkeakoulu- ja tutkimuslaitosvierailut Euroopassa (opiskelijalla omakustannusosuus). Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmille järjestetään myös yhteinen työpaja monikulttuurisesta viestinnästä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty: Opiskelija ymmärtää monikulttuurisen viestinnän vaativuuden ja kulttuurierojen merkityksen. Hän tuntee vientitoiminnan erityispiirteet ja kotimaan vientiyritysten menestymisen edellytykset markkinoinnissa, myynnissä ja tuotannossa. Opiskelija ymmärtää koulutuksen ja tutkimuksen aseman yritystoiminnan menestyksessä ja hahmottaa esimerkkimaan koulutus- ja tutkimusjärjestelmät. Hän osallistuu aktiivisesti luennoille, vierailuille ja messutapahtumaan sekä kirjoittaa hyväksytyt raportit annetuista aiheista.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille, työpajoihin, ulkomaan opintomatkalle sekä hyväksytyt raportit. Asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opetus on osittain engalnnin kielinen.

Takaisin