Talouden johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC31TY141
Tyyppi: Pakollinen
Taso: Ylempi AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Huhtamäki, Pauli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
YTEKNO-2013   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  
YTEKNO-2014   1-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
YTEKNO-2015   1-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
YTEKNO-2016   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida talouden johtamisen menetelmiä ja taloudellisen tiedon hyväksikäyttöä päätöksenteossa ja ohjauksessa. Opiskelija osaa hyödyntää talouden suunnittelun ja ohjauksen menetelmiä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 32 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Talouden suunnittelu ja ohjaus, tunnusluvut ja suoritusmittaus, kustannusjohtaminen ja strateginen laskentatoimi.

Opiskelumateriaali

Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. 2010. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOY Pro.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt, case-harjoitukset ja esseet.

Arviointikriteerit

Taso 1-2:
Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee talouden johtamiseen liittyvät peruskäsitteet ja laskentatavat ja kykenee hyödyntämään jonkin verran talouden johtamisen laskentamenetelmiä. Hän osaa laatia perusmuotoisen budjetin ja kustannuslaskelman. Hän osaa tehdä yksinkertaisia arvioita yrityksen taloudesta ja investointien kannattavuudesta.
Taso 3-4:
Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee hyvin talouden johtamisen liittyvät peruskäsitteet ja laskentatavat. Hän osaa hyödyntää talouden johtamisen laskentamenetelmiä. Hän osaa laatia perusmuotoisen budjetin ja kustannuslaskelman sekä arvioida toteutuneita lukuja ja tehdä vertailuja niiden pohjalta. Hän osaa arvioida yrityksen taloudellista ja strategista suorituskykyä sekä investointien kannattavuutta.
Taso 5:
Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija tuntee kiitettävästi talouden johtamisen liittyvät peruskäsitteet ja laskentatavat. Hän osaa hyödyntää talouden johtamisen laskentamenetelmiä. Hän osaa laatia perusmuotoisen budjetin ja kustannuslaskelman sekä arvioida varsin syvällisesti toteutuneita lukuja ja tehdä syvällisiä vertailuja niiden pohjalta. Hän osaa arvioida laajasti yrityksen taloudellista ja strategista suorituskykyä sekä investointien kannattavuutta.

Arviointimenetelmät

Asteikolla 0 -5 opintojakson harjoitusten, case-harjoitusten ja esseiden perusteella.

Takaisin