Osaamisen johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC31TY131
Tyyppi: Pakollinen
Taso: Ylempi AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Huhtamäki, Pauli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
YTEKNO-2013   1-S   5.0   2013-09-01   2013-12-31  
YTEKNO-2014   1-S   5.0   2014-09-01   2014-12-31  
YTEKNO-2015   1-S   5.0   2015-08-01   2015-12-31  
YTEKNO-2016   1-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida teknologista kehitystä ja analysoida sen tulevaisuuden kehityskulkua. Lisäksi opiskelija osaa arvioida teknologisen kehityksen vaikutusta yhteiskuntaan, yksilöihin ja organisaatioihin sekä niiden toimintaympäristöihin. Opiskelija tunnistaa asiantuntijaorganisaation tyypillisiä tunnuspiirteitä ja tuntee keskeisimpiä ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija tuntee innovatiivisen toimintaympäristön rakentamisen erityispiirteitä ja osaa hahmottaa oman organisaation toimintamallin ja kykenee ehdottamaan parannuksia luovuden edellytysten kehittämiseksi.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Teknologisen kehityksen arviointi, teknologiaosaamisen johtaminen, asiantuntijaorganisaation ja luovuuden johtaminen.

Opiskelumateriaali

- Opettajan materiaali
- Taustalukemistona esim.
* Arthur, W.B. 2010. Teknologian luonne. Mitä se on ja millainen on sen evoluutio. Suomentaja Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita.
* Burgelman, R.A., Christensen, C.M. & Wheelright, S. 2008. Strategic Management of Technology and Innovation (4th edition). McGraw-Hill/Erwin.
* Huuhka, M. 2010. Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen, Talentum.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Taso 1-2: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.
Taso 3-4: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.
Taso 5: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät

Asteikolla 0 -5 opintojakson harjoitustöiden perusteella ja/tai tentti opettajan valinnan mukaan.

Takaisin