Strateginen johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC31TY121
Tyyppi: Pakollinen
Taso: Ylempi AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Huhtamäki, Pauli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
YTEKNO-2013   1-S   5.0   2013-09-01   2013-12-31  
YTEKNO-2014   1-S   5.0   2014-09-01   2014-12-31  
YTEKNO-2015   1-S   5.0   2015-08-01   2015-12-31  
YTEKNO-2016   1-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee strategisen johtamisen tehtäväkentän ja sen merkityksen yrityksen toiminnassa ja menestymisessä, tietää strategisen johtamisen keskeisimmät analyysiviitekehykset ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteessa. Lisäksi opiskelija tietää yrityksen strategiaprosessin tyypillisen sisällön ja eritoten strategian toimeenpanon ja strategian muutoksen asettamat haasteet sekä johdon että muiden työntekijöiden näkökulmasta. Teknisenä näkökohtana opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan strategisen johtamisen keskeisimmän terminologian sekä suomeksi että englanniksi.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 32 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Strategian sisältö käsitteellisesti ja periaatteellisesti, strateginen päätöksenteko, strategiaprosessi, strategisen suunnittelun sisäiset ja ulkoiset analyysiviitekehykset, strategian toimeenpano ja muutoksen johtaminen, yrityksen suhde asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, johtajuus yleisesti ja eritoten strategisen johtamisen näkökulmasta.

Opiskelumateriaali

- Opettajan aineisto.
- Taustalukemistona esim.
* Barney, J.B. & Hesterly, W.S. 2011. Strategic Management and Competetive Advantage: Concepts and Cases. International edition (4th edition). Pearson.
* Kamensky, M. 2010. Strateginen johtaminen, Talentum.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot (lähipäivät), lähipäivien välillä ja jälkeen tehtävät harjoitustyöt ja niiden vertaisarviointi.

Arviointikriteerit

Taso 1-2:
Opiskelija on suorittanut opintojaksoon kuuluvat osasuoritukset hyväksytysti. Opiskelija tuntee strategisen johtamisen peruskäsitteet ja analyysiviitekehykset sekä strategiaprosessin periaatteellisen kulun organisaatiossa. Opiskelija osaa keskustella kurssin teemaan liittyvistä reaalimaailman ilmiöistä strategisen johtamisen käsittein.
Taso 3-4:
Opiskelija on suorittanut opintojaksoon kuuluvat osasuoritukset hyvin ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Opiskelija tuntee strategisen johtamisen peruskäsitteet ja analyysiviitekehykset sekä strategiaprosessin periaatteellisen kulun ja haasteet organisaatiossa sekä osaa soveltaa tätä tietoa käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa jäsentää ja tulkita kurssin teemaan liittyviä reaalimaailman ilmiöitä strategisen johtamisen käsittein ja viitekehyksin.
Taso 5:
Opiskelija on suorittanut opintojaksoon kuuluvat osasuoritukset kiitettävästi ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisella, rakentavalla ja kriittisellä argumentoinnilla. Opiskelija tuntee strategisen johtamisen peruskäsitteet ja analyysiviitekehykset sekä strategiaprosessin periaatteellisen kulun haasteineen ja ratkaisuineen organisaatiossa, osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa ja tuntee niiden käsitteelliset ja teoreettiset taustat. Opiskelija osaa tarjota erilaisia jäsennyksiä ja tulkintoja reaalimaailman ilmiöille strategisen johtamisen ja talousteorian eri käsitteiden, viitekehysten ja teoreettisten lähtökohtien keinoin.

Arviointimenetelmät

Asteikolla 0-5 opintojakson päätteeksi laadittavan loppuharjoitustyön perusteella ja/tai tenttimällä opettajan valinnan mukaan.

Takaisin