Tutkimusmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC31TY111
Tyyppi: Pakollinen
Taso: Ylempi AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Huhtamäki, Pauli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
YTEKNO-2013   1-S   5.0   2013-09-01   2013-12-31  
YTEKNO-2014   1-S   5.0   2014-09-01   2014-12-31  
YTEKNO-2015   1-S   5.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on valottaa empiirisen tutkimuksen jäsennystä ja tekemistä. Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia laadullisen tutkimussuunnitelman. Opiskelija oppii SPSS-ohjelman käytön perusteet ja osaa suorittaa sillä analyysejä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuden kvantitatiivisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen ja saa tietoa määrällisistä perusanalyysimenetelmistä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 38 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Tiedonhankinta ja tieteellinen kirjoittaminen. Tutkimus ja tilastollinen ajatteluprosessi, tilastoaineiston kerääminen, tilastojen tutkiminen, suoran jakauman tunnusluvut, todennäköisyysjakaumat, tilastollinen päätöksenteko, tilastollinen riippuvuus ja regressio.

Opiskelumateriaali

- Martti Holopainen ja Pekka Pulkkinen (2008): Tilastolliset menetelmät. WSOY Oppimateriaalit Oy;

- Tarja Heikkilä (2008): Tilastollinen tutkimus. Oy Edita Ab;

- Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes ja Paula Sajavaara (2009): Tutki ja kirjoita. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja opinnäytetyöseminaarit.

Arviointikriteerit

Hyväksytty: Opiskelija ymmärtää oikean tutkimusotteen tärkeyden opinnäytetyönsä pohjaksi ja tunnistaa keskeisimpien menetelmien pääpiirteet ja näihin liittyvät käsitteet. Opiskelija on tuottanut valitsemastaan aiheesta hyväksyttävän tutkimussuunnitelman ja esitellyt sen seminaarissa tai vaihtoehtoisesti kirjoittanut hyväksyttävän referaatin toteutetusta tutkimuksesta sekä esitellyt sen pääpiirteet seminaarissa. Tilastomatematiikan osuudessa opiskelija on hyväksyttävästi suorittanut tunnilla annetut harjoitustehtävät. Lisäksi opiskelija on aktiivisesti osallistunut tiedonhankinnan ja opinnäytetyön raportoinnin opetustapahtumiin.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytyt harjoitustyöt, suunnitelmat ja referaatit. Asteikolla hyväksytty/hylätty.

Takaisin