OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC23FK30001
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Pajula, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyö tehdään normaalisti viimeisenä eli neljäntenä opiskeluvuotena. Aihetta kannattaa kysellä jo harjoittelun ja projektiopintojen aikana.

Opinnäytetyö tehdään joko itsenäisenä suunnittelu-, kehittämis- tai selvitystyönä tai se voi olla osa laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa pätevyytensä itsenäisesti hyödyntää hankkimiaan teoreettisia tietoja käytännön ongelman ratkaisemisessa.

Opinnäytetyö tehdään lähes poikkeuksetta yrityksille. Tällöin opiskelijalla on erinomainen mahdollisuus opinnäytetyönsä avulla päästä tutuksi yritykseen ja tasoittaa tietä työllistyäkseen sinne.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä 400 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Pitkälle suoritetut ammattiopinnot.

Sisältö

Sovitaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitettu opinnäytetyön ohjeissa

Takaisin