CAD -insinöörin työkalu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23DK20010
Tyyppi: Vapaasti valittava
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Mettälä, Jorma
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013KOTU   2-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014KOTU   2-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015KOTU   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016KOTU   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa laatia koneenosien ja kokoonpanojen piirustuksia käyttäen apuna tietokoneavusteisten koneensuunnitteluohjelmistojen kirjastoja ja standardikomponentteja.
- osaa laatia kolmiulotteisia kokoonpanoja ja siitä erilaisia suunnitteludokumentteja 3D – mallintajan avulla

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

AutoCAD Mechanical -ohjelmiston pääperiaatteet ja ominaisuudet. Bottom up ja Top down suunnittelu, piirustusformaatin editointi ja asetukset Autodesk Inventor suunnitteluympäristössä. Suunnittelutehtäviä tehdään sekä 2D- että 3D-ympäristössä.

Opiskelumateriaali

- Autio ja Hasari: Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille


- AutoCAD ja Inventor koulutusmateriaalit
- tunneilla jaettava muu materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriatunnit, ohjatut harjoitukset ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee teknisen piirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa kappaleita.
Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa, tehdä piirustuksia ja kokoonpanoja.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa teknistä suunnittelua

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja tentti

Takaisin