Auto- ja konetekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20139
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Yli-Suomu, Juho
Opettajatiimi: Yli-Suomu, Juho ; Arkko, Jarno
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2015AUTO   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015KOTU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2016AUTO   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016KOTU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet
- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Yleinen työturvallisuus auto- ja konetekniikan laboratorioissa.
- Konelaboratorion peruskoneiden käyttö
- CAM-ohjelmoinnin perusteet
- Autotekniikan perusteet
- Työkonetekniikan perusteet

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratoriotyöskentely ja lähiopetus, itseopiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet.
Taso 3 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin.
Taso 5 Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat ja soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Aktiivisuus, tentti, kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suorittaminen.

Takaisin