Lujuusoppi 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20071
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Estlander, Ilkka
Opettajatiimi: Kärkkäinen, Markku
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013KOTU   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014KOTU   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015KOTU   2-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016KOTU   2-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kimmo- ja lujuusopin perustietoja rakenteiden mitoittamisessa. Lisäksi opiskelija vahvistaa koneteknistä perusosaamistaan, suunnitteluosaamistaan sekä koneturvallisuusosaamistaan sekä osaa hyödyntää laskennan valmisohjelmia.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka

Sisältö

- lujuusopin peruskäsitteet
- rakenteiden jännitykset, muodonmuutokset ja mitoitus veto-, puristus-, leikkaus-, taivutus- ja vääntökuormitustapauksissa
- nurjahdus

Opiskelumateriaali

Karhunen ym.: Lujuusoppi


luentomateriaali, harjoitusten ratkaisut

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, itseopiskelu

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet ja kykenee hyödyntämään niitä työssään

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin ja osaa myös hahmottaa yhteyksiä opittujen asioiden välillä

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa arvioida ja perustella opintojakson sisältöä

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset

Takaisin