Dynamiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20062
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Estlander, Ilkka
Opettajatiimi: Kokkonen, Heikki ; Kärkkäinen, Markku ; Estlander, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2013KOTU   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014KOTU   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   3-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2015KOTU   3-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016AUTO   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
KOTU-2016KOTU   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa soveltaa dynamiikan perustietoja rakenteiden dynaamisen käyttäytymisen analysoinnissa
- osaa värähtelymekaniikan perusteet
- vahvistaa koneteknistä perusosaamistaan ja suunnitteluosaamistaan

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- dynamiikan peruslait
- partikkelin kinematiikka
- jäykän kappaleen kinematiikka
- kinetiikan perusteet
- energiaperiaate
- yhden vapausasteen systeemin värähtelyt

Opiskelumateriaali

- luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, itseopiskelu

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet ja kykenee hyödyntämään niitä työssään

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin ja osaa myös hahmottaa yhteyksiä opittujen asioiden välillä

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa arvioida ja perustella opintojakson sisältöä

Arviointimenetelmät

Tentti

Takaisin