Statiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20051
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Kokkonen, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2014AUTO   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014KOTU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015KOTU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa laatia partikkelin ja jäykän tasokappaleen vapaakappalekuvat, muodostaa niistä tasapainoyhtälöt ja ratkaista tuntemattomat tukireaktiot,
- osaa laskea palkin normaalivoimat, leikkausvoimat, taivutusmomentin ja vääntömomentin sekä laatia näitä vastaavat kuormituskaaviot,
- osaa laskea tasokappaleen painopisteen koordinaatit,
- osaa ratkaista tasoristikon sauvavoimat ja palkkirakenteeseen kohdistuvat voimat ja momentit sekä
- Osaa ottaa kitkan vaikutukset huomioon staattisissa rakenteissa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Vektorit ja matriist

Sisältö

Mekaniikan peruslait, voimien yhdistäminen, voiman momentti, tuet, painopiste, partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainoperiaate, palkin rasitukset ja rasituskuviot, rakenteiden statiikka, kitka, virtuaalisen työn periaate, mekaniikan koneet.

Opiskelumateriaali

- Kärkkäinen M. & Mikkonen P. Insinöörin mekaniikka.

- Outinen H. Statiikka tekniikan opiskelijoita varten I ja II.

- luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, itseopiskelu

Arviointikriteerit

tyydyttävä 1 - 2: opiskelija osaa tyydyttävästi perusasiat
statiikasta
hyvä 3 - 4: opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa hyvin
statiikkaa
kiitettävä 5: opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa
erinomaisesti statiikkaa

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset

Takaisin