Materiaalitekniikka 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20022
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Pajula, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-K   4.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   4.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2014AUTO   1-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014KOTU   1-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015KOTU   1-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konstruktiomateriaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, standardit ja valinnan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h, työjärjestyksessä 40 h ja itsenäistä opiskelua 41 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Materiaalien käyttöominaisuudet ja aineenkoetus
- metallien sisäinen rakenne
- olotilapiirros
- lämpökäsittelyt
- teräkset ja valuraudat
- alumiinit
- muut metalliseokset

Opiskelumateriaali

Koivisto, Kaarlo ym.: Konetekniikan materiaalioppi

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyö, laboraatiot

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija tunnistaa peruskonstruktiomateriaalit ja niiden aineenkoestuksen
Taso 3: Opiskellija osaa metallien eri tilan käsittelyä ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä näistä saatavat materiaaliominaisuudet
Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa metallien lämpökäsittelyn vaatimukset, näiden ominaisuuksien tuottamisen ja testaamisen

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustyö, laboraatiot

Takaisin