Tekninen piirustus ja CAD 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20015
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Mettälä, Jorma
Opettajatiimi: Mettälä, Jorma ; Pakkanen, Jarkko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-K   2.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   2.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2014AUTO   1-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014KOTU   1-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015KOTU   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee koneenpiirustuksen pinnankarheuteen, toleransseihin, sovitteisiin, geometrisiin toleransseihin ja hitsaukseen liittyvät standardimerkinnät ja osaa tulkita ja käyttää niitä laatiessaan koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia sekä
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää ja laatia sen avulla kolmiulotteisia osa- ja kokonpanomalleja sekä luoda niistä standardien mukaisia teknisiä dokumentteja.

Opiskelijan työmäärä

32t luennot, harjoitukset
22t harjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekninen piirustus ja CAD 1

Sisältö

Pinnankarheusmerkinnät, hitsausmerkinnät, toleranssit ja sovitteet osa- ja kokoonpanopiirustukset käyttäen 3D-suunnittelujärjestelmää koneensuunnittelijan työkaluna.

Opiskelumateriaali

- Hasari-Salonen: Teknillinen piirtäminen

- Pere: Koneenpiirustus

- Tunnilla jaettava harjoitusmateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, piirustusten laadinta käsin ja tietokoneavusteisesti, itseopiskelu ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee konepiirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa 3d-työkappaleita.
Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa 3d-työkappaleita, tehdä piirustuksia ja pieniä kokoonpanoja.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa tuotesuunnittelua

Arviointimenetelmät

Tentit ja harjoitukset

Takaisin