Tekninen piirustus ja CAD 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20014
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Mettälä, Jorma
Opettajatiimi: Mettälä, Jorma ; Pakkanen, Jarkko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2015AUTO   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015KOTU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2016AUTO   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016KOTU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja,
- osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot,
- tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia,
- osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja

Opiskelijan työmäärä

45t luennot, harjoitukset
26t harjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Koneenpiirustuksen merkitys, standardointi, projektiot, leikkaukset, mitoitus, kokoonpanopiirustukset, 2D-suunnittelujärjestelmän käyttö koneensuunnittelijan työkaluna.

Opiskelumateriaali

- Hasari-Salonen: Teknillinen piirtäminen

- Pere: Koneenpiirustus

- Tunnilla jaettava harjoitusmateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, piirustusten laadinta käsin ja tietokoneavusteisesti, itseopiskelu ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi.

Arviointimenetelmät

Tentit ja harjoitukset

Takaisin