Kemian perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23AK10151
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Junell, Pasi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2014AUTO   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014KOTU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015KOTU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yleisen ja epäorgaanisen kemian keskeisen liityntäpinnat ja vaikutusmekanismit omaan ammattialaansa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- Luennot ja laskuharjoitukset: 40 h
- Itsenäistä opiskelua: 40 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. atomit ja kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, konsentraatio, aineen olomuodot ja kemialliset reaktioyhtälöt. Kemian aihepiirijoukosta kekitytään tarkemmin seuraaviin aiheisiin ja sovelluksiin:
- Lämpökemia ja palaminen
- Sähkökemiaa ja korroosiota
- Pintakemia ja heterogeeninen katalyysi
Lisäksi käsitellään kemiallista työturvallisuutta.

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyö

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1…2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin kemian peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Hyvä (3…4): Opiskelija tuntee hyvin kemiaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi kemiaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustyö

Takaisin