Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23AK10063
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Junell, Pasi
Opettajatiimi: Junell, Pasi ; Miettinen, Katja ; Björkman, Jouni
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013KOTU   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014KOTU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa värähdysliikkeen ja aaltoliikkeen kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla värähdysliikettä matemaattisilla malleilla sekä laskea malleista värähtelijöitä koskevia ennusteita
- osaa eritellä erilaisia mekaanisen ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen muotoja sekä kuvailla näitä suureyhtälöitä käyttäen
- osaa analysoida erilaisten aaltoliikkeiden käyttäytymistä erilaisissa väliaineissa
- osaa tulkita valikoituja luonnonilmiöitä modernin fysiikan viitekehyksen mukaisesti
- osaa tunnistaa klassisen fysiikan rajoituksia ja tiedostaa modernin fysiikan tuottamaa todellisuuskuvaa
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 48 h
Itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka sekä Lämpö- ja sähköoppi

Sisältö

- värähdysliike
- aaltoliike- ja äänioppi
- aalto-optikkaa ja geometristä optiikkaa
- säteilyn kvantittuminen, röntgen, laser sekä ydinfysiikkaa

Opiskelumateriaali

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa II (Lahden Teho-Opetus Oy)
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/search?searchArg=insin%C3%B6%C3%B6rin+amk+fysiikka+osa+2&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=25&searchType=1&sortBy=PUB_DATE_DESC&page.search.search.button=Hae

Luentomuistiinpanot

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 48 h , itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1…2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aaltoliikeopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tiedostaa klassisen fysiikan rajoitukset ja tunnistaa modernin fysiikan aseman fysikaalisessa maailmankuvassa.

Hyvä (3…4): Opiskelija tuntee hyvin sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tentti

Takaisin