Viestintä 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23AK10029
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Riihilahti, Pia-Mari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2013KOTU   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2014KOTU   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa; osaa esittää asiansa vakuuttavasti ja havainnollisesti; osaa referoida ja tuottaa tieteellistä tekstiä
osaa laatia aloite- ja ohjeistavia tekstejä; osaa argumentoida ja tuottaa erilaisia raportteja
- osaa toimia erilaisissa puhe- ja esiintymistilanteissa
- pystyy toimimaan tavoitteellisissa keskusteluissa ja neuvotteluissa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Ohjeistavat tekstit, aloitetekstit, raportit, tutkiva kirjoittaminen, opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja tieteellinen kirjoittaminen; lähteiden arviointi ja lähdetietojen merkitseminen, argumentointi, tavoitteelliset keskustelut ja neuvottelutaito; asiakirjat, työelämän puhe- ja esiintymistaito

Opiskelumateriaali

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2005. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4.-5. painos. Edita;
saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/search?searchArg=tekniikan+viestint%C3%A4&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=25&searchType=1&page.search.search.button=Hae

Ohje opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön kirjoitusohjeet. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Pari- ja pienryhmätyöskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalliset tehtävät

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen oppitunteihin ja harjoituksiin, suullisten ja kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suorittaminen, portfolio, kirjallisuustyö ja sen esittely. Kaikki osiot on suoritettava hyväksyttävästi

Takaisin