Tutkimusmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23AK10013
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Mettälä, Jorma
Opettajatiimi: Mettälä, Jorma ; Aro, Anne
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2013KOTU   3-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   4-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2014KOTU   3-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä omassa opinnäytetyössään. Opiskelija osaa käyttää tiedonhankintaa opinnäytetyötään varten. Opiskelija osaa eritellä tiedontarvettaan. Hän osaa nimetä ja käyttää alan tiedonlähteitä sekä soveltaa tehtävissään SeAMK:n kirjallisten töiden ohjeita.

Opiskelijan työmäärä

16h lähiopetus ja tuntiharjoitukset
8h kirjaston tiedonhankinta
24 h itseopiskelu

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Tieteelliset tutkimusmenetelmät, tutkimussuunnitelma ja sen rakenne, internetin hyödyntäminen sekä kirjastojen ja korkeakoulujen tietokannat.

Opiskelumateriaali

Luentomoniste

Hirsijärvi S. Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki. 12. painos tai uudempi.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/search?searchArg=tutki+ja+kirjoita&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=25&searchType=1&sortBy=PUB_DATE_DESC&page.search.search.button=Hae

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin.

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti

Takaisin