Johdatus tekniikan opintoihin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23AK10012
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 1.0 op
Vastuuopettaja: Pajula, Jukka
Opettajatiimi: Pajula, Jukka ; Riihilahti, Pia-Mari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-S   1.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   1.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman alansa ja insinöörin tehtävät. Opiskelija pystyy suunnittelemaan omaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. Lisäksi opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. Opiskelija osaa kehittää omaa oppimistaan.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Koneinsinöörin työn luonne ja tehtävät, koulutusohjelman ja tutkinnon rakenne, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen, kirjastopalveluihin tutustuminen ja niiden käyttö. Opintotukiasiat, kv-toiminta, Projektipaja.
Oppimisen teoriaa, miellejärjestelmät, kokeisiin valmistautuminen, opiskelun suunnittelu, ajankäytön suunnittelu

Opiskelumateriaali

OPS 2014-2015, opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen oppitunteihin ja harjoituksiin

Takaisin