Laadunhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR21010
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014TUTE   4-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa laatia työmaan laatusuunnitelman sekä osaa laatia tehtävän laatusuunnitelman ottaen huomioon työturvallisuuden vaatimukset.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa laatujärjestelmät sekä osaa soveltaa niitä rakennusprojektiin. Opiskelija osaa rakennusyrityksen laatujärjestelmän sisällön ja osaa laatia työmaan laatusuunnitelman.

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Opiskelija osaa laatia kojausrakennustyömaan laatusuunnitelman sekä osaa laatia korjausrakenta-mistehtävän laatusuunnitelman.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Rakentamistalous

Sisältö

ISO9000-laatustandardit, laadunohjausmenetelmät teollisuudessa sekä rakennusyrityksessä. Työmaan ja tehtävän laatusuunnitelmat sekä rakennusliikkeen laatujärjestelmä. CE-merkintä rakennusalalla.

Opiskelumateriaali

Rakennustöiden laatu. Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt sekä seminaarit.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Seminaarit ja harjoitustyöt sekä tentti. Arviointi asteikolla 1-5.

Takaisin