Elementtirakentaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR21008
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013TUTE   4-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014RASU   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014TUTE   4-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa johtaa elementtien asennustyötä ja laatia elementtien asennussuunnitelman ottaen huomion työturvallisuuden vaatimukset. Opiskelija osaa huomioida logistiikan vaatimukset ja suunnittelun työ- ja ympäristöturvallisuuden kannalta.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija tuntee työmaalogistiikan perusteet. Opiskelija ymmärtää, että logistiikan suunnittelu on osa koko rakennushankkeen tuotannonsuunnittelua.

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa laatia elementtien asennussuunnitelman.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Rakentamistalous

Sisältö

Elementtien logistiikka työmaalle, työmaalogistiikan suunnittelu, työmaan nostokalusto, elementtien asennussuunnitelman sisältö ja laatiminen.

Opiskelumateriaali

Koski, H., Kiviniemi, M. Logistiikka ja yhteistoiminta rakennustyömaalla. Koulutusaineisto. Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tentti, harjoitustyö ja ekskursiot.

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyö. Arviointi asteikolla 1-5.

Takaisin