Hirsirakentaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR21004
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013TUTE   4-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014RASU   3-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014TUTE   4-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hirsirakentamisen periaatteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella hirsirakennuksia, osaa hirsituotannon periaatteet, osaa ottaa hirsirakenteen muodonmuutokset huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 53 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Yleisimmät hirren tuotanto- ja työstömenetelmät, hirsirakenteisiin liittyvät muut rakenteet, hirsirakennuksen suunnittelun, rakenteellisen toiminnan ja pystytyksen pääperiaatteet.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset sekä lopputentti.

Takaisin