Puurakenteet 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20705
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014RASU   2-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014TUTE   2-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti tavanomaisten kantavien puurakenteiden suunnittelun ja mitoituksen. Hän osaa määrittää rakenteen staattisen mallin siihen liittyvine kuormineen ja osaa muodostaa tutkittavat kuormitusyhdistelyt sekä murto-, että käyttörajatilassa euronormien mukaan. Opiskelija osaa huomioida puun
erityisominaisuudet kantavien puurakenteiden mitoituksessa. Opintojakso on osa puurakenteiden A-vaativuusluokan rakennesuunnittelijalta vaaditusta teoreettisesta koulutuksesta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Lujuusoppi, Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet.

Sisältö

• Materiaaliominaisuudet
• Kantavien puurakenteiden rakennesuunnittelun perusteet
• Rakenteen staattinen malli ja kuormat
• Massiiviset palkit ja pilarit, liimatut ohutuumaiset palkit, harja- ja pulpettipalkit, puuristikot
• Mitoitus murtorajatilassa taivutukselle, leikkaukselle ja normaalivoimalle sekä yhdistetyille rasituksille
• Liitoksen mitoitus
• Käyttörajatilamitoitus taipumalle ja värähtelylle
• Sovellusohjelmien hyödyntäminen puurakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa

Opiskelumateriaali

Puurakenteiden suunnitteluun liittyvät euronormit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin. Opettajan oma
aineisto. Suunnittelu- ja mitoitusohjelmien manuaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja harjoitustyöt sekä koekuormitukset laboratoriossa

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.

Takaisin