Teräsrakenteet 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20703
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   3-S   5.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013TUTE   3-S   5.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014RASU   3-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014TUTE   3-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelijaa osaa suorittaa tavanomaisten teräsrakenteiden mitoituksen sekä murto- että käyttörajatilassa eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa suorittaa tavanomaisten teräsrakenteiden liitosten mitoituksen eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa myös hyödyntää tietotekniikkaa kyseisten rakenteiden mitoituksessa. Opintojakso on osa teräsrakenteiden A-vaativuusluokan rakennesuunnittelijalta vaaditusta teoreettisesta koulutuksesta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Lujuusoppi, Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet.

Sisältö

• Teräs rakennusmateriaalina
• Teräksen lujuus ja kimmo-ominaisuudet
• Teräslajit
• Poikkileikkausluokitus
• Poikkileikkauksen kestävyys veto-, puristus-, taivutus-, leikkaus- ja vääntörasitustapauksissa sekä yhdistetyissä rasitustapauksissa
• Sauvan kestävyys stabiiliustilanteissa kuten nurjahduksessa ja kiepahduksessa
• Leikkauslommahduskestävyys
• Teräsrakenteiden jäykistys
• Ruuviliitosten mitoitus
• Hitsiliitosten mitoitus
• Liitossovellutuksia
• Sovellusohjelmien hyödyntäminen teräsrakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa

Opiskelumateriaali

Teräsrakenteiden suunnitteluun liittyvät eurokoodit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.

Opettajan oma materiaali.

Hitsatut profiilit EN 1993 -käsikirja, Ruukki.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=73362

Rakenneputket EN 1993 -käsikirja, Ruukki.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=104527

Teräsrakenteiden suunnittelu- ja mitoitus Eurocode 3 -oppikirja, TRY.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=94837

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät, suunnitteluharjoitus sekä rakennekokeet laboratoriossa.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti sekä hyväksytyt kotitehtävät ja suunnitteluharjoitus.

Takaisin