Talonrakennus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20609
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014LVI   1-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee rakennusalan päätietolähteet ja osaa hakea niistä tietoa. Opiskelija osaa rakennuksen rakennusteknillisten osien toteutustavat ja -vaihtoehdot, niissä käytettävät rakenne- ja materiaalivaihtoehdot sekä niiden toimintaperiaatteet ja tekniset ominaisuudet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Rakennusalan lainsäädäntö ja tietolähteet, tiedon hakeminen; Rakennuksille asetetut määräykset; Maarakenteet: täytöt, perustusten ja tonttialueen kuivatus, routasuojaus ja pintarakenteet; Perustukset ja¨alapohjarakenteet; Runkorakenteet: puu-, betoni-, muurattu- ja teräsrunko; Täydentävät rakenteet: ei-kantavat rakenteet, ikkunat, ovet, kalusteet, vesikatto- ja julkisivurakenteet; Erikoisrakenteet: väestönsuojat; Työturvallisuuden perusteet; Koneet ja kalusto

Opiskelumateriaali

RT-kortisto soveltuvin osin. Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMK. Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt. Tentti arvioidaan asteikolla 1-5, harjoitustyöt asteikolla hyväksytty/hylätty.

Takaisin