Rakennusfysiikka 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20605
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2013RASU   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2013TUTE   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014LVI   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014RASU   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laskea rakenteen U-arvon ja lämpötilajakauman. Opiskelija osaa tulkita rakenteiden läpi siirtyvän kosteuden vaikutuksen rakenteisiin ja tuntee diffuusio- ja konvektiolaskennan menetelmät. Opiskelija tuntee rakennuksen ja rakenteiden fysikaalisen toiminnan perusteet ja rakennusfysikaaliset perusmittausmenetelmät. Opiskelija osaa käyttää rakennusfysiikan tietokonesovelluksia erilaisten ilmiöiden mallintamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Fysiikka ainakin pääosin suoritettu. Rakentamisen perusteet. Talonrakennustekniikka.

Sisältö

Rakennusfysiikan peruskäsitteet. Rakennuksen ilmanpaineet ja ilmavirtaukset. Diffuusio- ja konvektiolaskenta, U-arvon laskenta. Lämmön ja kosteuden siirtyminen, rakenteiden kuivuminen. Lämpö- ja kosteuseristämisen suunnittelu ja niihin soveltuvia rakenneratkaisuja. Rakennusfysiikan tietokonesovellukset.

Opiskelumateriaali

RakMK C1-C5, RT-kortisto soveltuvin osin. Sovellusohjelmat ja niiden manuaalit.

RIL 250-2011.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=99927

Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti sekä harjoitukset.

Takaisin