Kaavoitus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10402
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   1-K   2.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013TUTE   1-K   2.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2014LVI   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eri kaavojen käsittelyjen vaiheet ja osaa lukea kaavoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 53 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava sekä rakennusjärjestys, eri kaavojen merkinnät, tonttijako, katusuunnitelmat sekä maa-alueiden lunastus.

Opiskelumateriaali

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, kaavamerkinnät ja -määräykset.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö ja tentti

Takaisin