Geotekniikka ja pohjarakennus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10304
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   2-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013TUTE   2-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   2-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014TUTE   2-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee maa- ja kalliopohjan ominaisuudet, käyttäytymisen ja soveltuvuuden rakennuspohjaksi. Opiskelija tuntee pohjarakennuksen osana rakennushanketta, pohjarakennussuunnittelun yleisperiaatteet ja tavanomaisimmat pohjarakennusmenetelmät.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Yleiskuva maa- ja kallioperän muodostumisesta, rakennusgeologiasta ja maalajien tunnistamisesta. Maalajien geotekniset ominaisuudet, maapohjan kantavuus, vakavuus ja koonpuristuvuus. Maanpaine, pohjatutkimukset. Pohjarakennussuunnittelu, perustamistavat ja perustustöiden suoritus, kuivatus, routasuojaus ja maapohjan
vahvistaminen.

Opiskelumateriaali

- Jääskeläinen: Geotekniikan perusteet
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/search?searchArg=geotekniikan+perusteet&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=25&searchType=1&page.search.search.button=Hae

-Jääskeläinen: Pohjarakennuksen perusteet
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=87686

RIL 121: Pohjarakennusohjeet
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=61485

RIL 207: Geotekninen suunnittelu, Euronormi
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=90121

LPO-87: Lyöntipaalutusohjeet
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=60684

Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorio-, harjoitustyöt ja ekskursiot.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt laboratorio- ja harjoitustyöt sekä välikokeet tai lopputentti.

Takaisin