Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10302
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2013TUTE   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa talonrakentamisen runkojärjestelmät, niiden toimintaperiaatteet ja runkojärjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät. Hän tuntee rakennesuunnittelijan tehtävät ja osaa määrittää rakenteiden kuormitukset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Rakentamisen perusteet, Talonrakennustekniikka.

Sisältö

Runkojärjestelmät, rakennusrungolle asetetut vaatimukset, kuormien siirtyminen, rungon jäykistäminen ja rungon valintaperusteet. Rakenteiden kuormitukset ja kuormitusyhdistelmät. Rakennelaskelmien laatiminen.

Opiskelumateriaali

- RIL 229-1-2006
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=72831

- RIL 229-2-2006
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=72832

- RIL 201-1-2008
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/search?searchArg=ril+201-1&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=25&searchType=1&page.search.search.button=Hae

- Opettajan oma aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti sekä hyväksytty harjoitustyö.

Takaisin