Elementtimenetelmän perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10205
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   2-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013TUTE   2-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   2-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014TUTE   2-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa muodostaa elementtimenetelmämallin sauvarakenteelle. Opiskelija osaa ratkaista elementtimenetelmällä sauvarakenteen siirtymätilan ja sauvojen rasitukset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Lujuusoppi, Vektorit ja matriisit.

Sisältö

• Elementtimenetelmän lähtökohdat
• Laskentamallin muodostus
• Palkki-, ristikko- ja kehäelementit
• Vapausasteet
• Jäykkyysmatriisi ja kuormitusvektorit
• Solmuvoimat
• Solmuvoimien tasapainoyhtälöt
• Elementtien rasitussuureet
• Tuen painumisen vaikutus
• Lämpötilan muutoksen vaikutus

Opiskelumateriaali

Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti.

Takaisin