Lujuusoppi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10202
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2013TUTE   2-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa lujuusopin peruskäsitteet. Opiskelija osaa määrittää yksinkertaisten sauvarakenteiden jännitykset veto- , puristus-, taivutus- ja vääntörasitustapauksissa. Opiskelija osaa määrittää muodonmuutos- ja siirtymäsuureet eri rasitustapauksissa. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen nurjahdustehtävän. Opiskelija osaa käyttää plastisuusteoriaa yksinkertaisten sauvarakenteiden analysoinnissa. Opiskelija osaa määrittää pääjännitykset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Differentiaali- ja integraalilaskenta.

Sisältö

• Normaalijännitys
• Venymä
• Materiaalivakiot
• Materiaalilait, Hooken laki
• Lämpötilan vaikutukset
• Taivutus, normaalijännitys
• Poikkileikkauksen geometriset suureet
• Leikkaus, leikkausjännitys
• Vääntö
• Staattisesti määräämätön sauva
• Taipuma
• Nurjahdus
• Plastisuusteorian perusteet
• Pääjännitykset

Opiskelumateriaali

Outinen, Koski, Salmi: Lujuusopin perusteet, Pressus Oy, Tampere.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=68916

Karhunen, Lassila, Pyy, Ranta, Räsänen, Saikkonen & Suosara: Lujuusoppi, Otatieto.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=23474

Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti.

Takaisin