Statiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10201
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   1-K   4.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013RASU   1-K   4.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013TUTE   1-K   4.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2014LVI   1-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää statiikan perussuureita oikeissa tilanteissa. Opiskelija osaa piirtää vapaakappalekuvion. Opiskelija osaa muodostaa tasapainoyhtälöt. Opiskelija osaa ratkaista voimasuureita tasapainoyhtälöiden avulla sekä määrittää rasituskuvioita tavanomaisille staattisesti määrätyille rakenteille kuten sauvalle, palkille, kehälle ja ristikolle.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra, Geometria, Vektorit ja matriisit, Mekaniikka

Sisältö

• Voima, voiman komponentit ja voimien resultantti
• Momentti ja voimaparin momentti
• Vapaakappalekuvio
• Tasapainoyhtälöt
• Pintakeskiö
• Tukireaktiot
• Staattisesti määrätyn sauvarakenteen tunnistaminen
• Ristikon sauvavoimat
• Palkki- ja kehärakenteen sisäiset voimasuureet ja rasituskuviot
• Nivelpalkki ja nivelkehä

Opiskelumateriaali

Tapio Salmi: Statiikka, Pressus Oy, Tampere.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=40615

Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti.

Takaisin