Rakenteiden mekaniikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR1020
Taso: AMK
Laajuus: 16.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa arvioida työturvallisuuden toteutumista rakentamisvaiheen toteutuksessa.

Rakennetekninen osaaminen
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee talorakennuksessa käytettävien kantavien rakenteiden toimintatavan erilaisissa rasitustilanteissa. Opiskelija osaa määrittää kantavien sauvarakenteiden voima- ja siirtymäsuureiden arvoja erilaisissa rasitustilanteissa. Opiskelija tuntee sauvan nurjahdusilmiön ja sen merkityksen rakenteen toiminnan kannalta. Opiskelija osaa kantavien rakenteiden mitoituksen taustalla olevat lujuusopin perusteet. Opiskelija osaa käyttää elementtimenetelmää sauvarakenteiden analysoinnissa.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
KC05BR10201 Statiikka, 4 op
KC05BR10202 Lujuusoppi, 4 op
KC05BR10205 Elementtimenetelmän perusteet, 4 op
KC05BR10206 Rakenteiden stabiilius, 4 op

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Takaisin