Tietomallinnus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10005
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014RASU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy 3D-suunnittelun ja tietomallinnuksen mahdollisuuksiin. Opiskelija tuntee tiedonsiirtomenetelmiä eri suunnittelijoiden välillä ja osaa laatia visualisointeja suunnitteluratkaisuista.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Talonrakennus, rakennussuunnittelu, CAD.

Sisältö

3D - suunnitteluohjelmistot. Tietomallinnus.

Opiskelumateriaali

Tietokoneohjelmien käsikirjat ja ohjeet. Tietomallisuunnittelun ohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tietokoneella työskentely, tuntitehtävät ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Arvosteltavat harjoitustyöt.

Takaisin