Differentiaali- ja integraalilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00112
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014RASU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalin, osaa suorittaa derivoinnin ja integroinnin tavallisimmille matemaattisille funktioille, osaa laskea määrätyn integraalin ja käyttää sitä tavallisimpiin sovelluksiin, osaa käyttää erilaisia laskennan apuvälineitä differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmien ratkaisemisessa, osaa ratkaista palkin differentiaaliyhtälöitä ja osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 48 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra. Geometry.

Sisältö

Derivaatan ja integraalin määritelmä (yhden muuttujan funktiot), polynomin derivointi ja integrointi, yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi, käyrän tangentti, ääriarvot, määrätty integraali, pinta-ala, tilavuus, pienten differentiaalien menetelmä, rakennustekniikan sovelluksia (palkin taipuma, leikkausvoima, taivutusmomentti, jäyhyysmomentti, palkin differentiaaliyhtälö)

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 48 h , itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

1 opiskelija osaa perusasiat differentiaali- ja integraalilaskennasta
3 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskennan menetelmiä hyvin
5 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskennan menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät

Loppukoe

Takaisin