Vektorit ja matriisit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00111
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kolmiulotteisten vektoreiden laskutoimitukset, osaa käyttää vektoreita avaruusgeometrian ongelmien ratkaisuun, osaa matriisien peruslaskutoimitukset, osaa laskennan apuvälineiden käytön, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 55 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 25 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra. Geometria.

Sisältö

Vektorien yhteenlasku, yksikkövektori, vektorien skalaari- ja ristitulo, skalaari- ja vektorikomponentti, skalaarikolmitulo, vektorit statiikassa, determinantit, matriisialgebra

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 48 h, itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

1 opiskelija osaa perusasiat vektori- ja matriisilaskennasta
3 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa vektori- ja matriisilaskennan menetelmiä hyvin
5 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa vektori- ja matriisilaskennan menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät

Loppukoe

Takaisin